KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

SPOLUPRÁCE ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MUZEÍ (2010-2011) 

ZUSAMMENARBEIT TSCHECHISCHER UND DEUTSCHER MUSEEN (2010-2011) 

 

Projekt KPMV finančně podpořený Fondem malých projektů

Euroregionu Nisa Ziel 3/Cíl 3

Das Projekt KPMV ist finanziell unterstützt durch den Kleinprojektfonds Euroregionu Neisse/Nisa Ziel 3/Cíl 3

 

Saským partnerem projektu je / Sächsischer Projektpartner ist der

Förderverein zur Entwicklung der Region (Eibau)

 

Projekt probíhal od března 2010 do února 2011.

Das Projekt verläuft von März 2010 bis Februar 2011.

 

 

 

 


 

Výše dotace z Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 je 6.616,11 €.

Die Höhe der Förderung aus dem Kleinprojektfonds Ziel 3/Cíl 3

beträgt 6.616,11 €.

 

Obsahem projektu jsou vzájemné styky a výměna zkušeností a informací mezi pracovníky muzeí a regionálními badateli z obou stran hranic Šluknovského výběžku, ale také vydání dvoujazyčného vlastivědného sborníku Mandava/Mandau 2010.

Der Inhalt des Projektes sind nicht nur gegenseitige Kontakte und Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern einzelner Museen und regionalen Forschern aus beiden Grenzseiten des Schluckenauer Zipfels, sondern auch die Herausgabe eines zweisprachigen heimatkundlichen Almanachs Mandava/Mandau 2010.

 


   

Uskutečněné aktivity v rámci projektu:

Im Rahmen des Projektes wurden folgende Aktivitäten verwirklicht:

 

 • 18.2.2011 v Hrádku nad Nisou - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí:

  - přivítání ředitelem muzea panem Štruplem

  - prohlídka muzea s průvodcem včetně současné výstavy

  - výměna propagačních materiálů

  - diskuze o dalších společných aktivitách u kávy a moučníku

  18.2.2011 in Hrádek nad Nisou - Treffen der Museenfreunde und ihrer Mitarbeiter im tschechisch-deutschen Grenzgebiet:

  - begrüßung durch den Leiter des Museums Herrn Winzeler

  - führung durch das Museum einschließlich Sonderausstellung

  - Austausch von Werbungsmaterial

  - eratung weiterer gemeinsamer Aktivitäten bei Kaffee und Kuchen

   

     

   

 • 2.12.2010 se konal slavnostní křest sborníku Mandava-Mandau 2010. Účastnili se ho členové redakce, autoři i překladatelé, kteří spolupracovali na vzniku publikace. (více o ní viz text z 20.10.2010). / Am 2. 12. 2010 fand die Festtaufe des Almanachs Mandava-Mandau 2010 statt. Teilnehmer waren die Redaktionsmitglieder, Autoren und Übersetzer, die an der Publikation mitgearbeitet hatten ( s. Text vom 20.10.2010).

   

Obrázky zleva: Obálka sborníku / Křest knížky - starostka KPMV Jaroslava Štěpánková a člen redakce Mgr. Josef Zbihlej. / Pohled do sálku při křtu.

Bilder von links: Almanachumschlag / Buchtaufe - Vorsitzende des KPMV Jaroslava Štěpánková und Redaktionsmitglied Mgr. Josef Zbihlej. / Blick in den Saal wehrend der Taufe.
 

 • Listopad 2010 - vydán dvoujazyčný vlastivědný sborník Mandava/Mandau 2010. První prezentace knihy se konala na Knižním minitrhu ve Varnsdorfu 20.11.

  November 2010 - Herausgabe des zweisprachigen heimatkundlichen Almanachs Mandava/Mandau 2010. Die erste Buchpräsentation verlief auf der Mini-Buchmesse in Varnsdorf am 20.11.

   

 • 20.10.2010 předán do tisku vlastivědný sborník Mandava/Mandau 2010 (292 s., z toho 99 s. v němčině). Sborník bude vytištěn do konce listopadu v nákladu 1000 výtisků. Na publikaci se podílelo třicet autorů, deset překladatelů a sedmičlenný redakční tým. / Am 20.10.2010 wurde der heimatkundliche Almanach Mandava/Mandau 2010 (292 S. davon 99 S. in Deutsch) in Druck gegeben. Der Almanach wird Ende November in der Auflage von 1000 Exemplaren erscheinen. An der Publikation beteiligten sich dreissig Autoren, zehn Übersetzer und ein siebenköpfiges Redaktionsteam.

   

 • 15.10.2010 v Žitavě - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí:

  - přivítání ředitelem muzea panem Winzelerem

  - prohlídka muzea s průvodcem včetně současné výstavy

  - diskuze o dalších společných aktivitách u kávy a moučníku

  15.10.2010 in Zittau - Treffen der Museenfreunde und ihrer Mitarbeiter im tschechisch-deutschen Grenzgebiet:

  - begrüßung durch den Leiter des Museums Herrn Winzeler

  - führung durch das Museum einschließlich Sonderausstellung

  - eratung weiterer gemeinsamer Aktivitäten bei Kaffee und Kuchen

   

 • 5.9.2010 V tuto neděli se od 13.30 hod v Neugersdorfu se uskutečnil podzimní výlet v německo-českém příhraničí. Účastníci se sešli u „Bismarkovy věže“ („Bismarck-Turm“) v blízkosti hraničního přechodu Neugersdorf-Aloisov. Po vyhlídce z věže následovaly informace o bývalém průmyslu „Eiskeller“ a pak jsme se odebrali k symbolu Neugersdorfu – vodárenské věži s možností její prohlídky. Výlet pokračoval na historickém území městským lesíkem z Neugersdorfu do Seifhennersdorfu k restauraci „Silberteichbaude“, kde byl náš výlet u kávy a moučníku zakončen.

  Am Sonntag dem 5 September 2010  fand um 13.30 Uhr diegeplante Herbstwanderung in der deutsch-tschechischen Grenzregionstatt. Die Teilnehmertrafensicham Bismarcks-Turm in der Nähe des Grenzüberganges Neugersdorf-Aloisov. Nach kurzem Vortragüber den Bau des Bismarcks-Turms, seiner Besichtigung mit schöner Aussicht in diesonnige Umgebungfolgten Informationen zur ehemaligen Industriebranche „Eiskeller“ und der Gang zum Wahrzeichen Neugersdofs, dem Wasserturm mit Beschreibung und Besichtigung. Die Wanderunggingdann weiter auf historischen Boden durch den Stadtwald von Neugersdorf nach Seifhennersdorf zur Silberteichbaude, wo wir bei Kuchen und Kaffee den schönen Wandertagausklingen ließen.

 • 25.6.2010 ve Chřibské - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí:

  - vzájemná výměna informací z muzeí a badatelských spolků (muzea ve Varnsdorfu, Rumburku, Chřibské, Neugersdorfu a Waltersdorfu, Kruh přátel muzea Varnsdorf, Spolek pro rozvoj hraničního regionu "Horní Mandava - prameny Sprévy").

  - exkurze v areálu kostela a v Muzeu Tadeáše Haenkeho v Chřibské

  - výměna propagačních materiálů

  - pracovní porada redakce sborníku Mandava/Mandau 2010.

  Na fotografii účastníci schůzky u ambitu kostela v Chřibské - foto J. Zbihlej.

  Fotoreportáž ze schůzky zde - Fotoreportage vom Treffen

  25.6.2010 in Chřibská – Treffen der Museenfreunde und ihrer Mitarbeiter im tschechisch-deutschen Grenzgebiet:

  - gegenseitiger Informationsaustausch aus einzelnen Museen und Forschungsvereinen aus Varnsdorf, Rumburk, Chřibská, Neugersdorf, Waltersdorf, KPMV, Verein zur Entwicklung der Grenzregion „Obere Mandau/ Spreequellen“
  - Besichtigung der St.- Georg - Kirche und des Thadeus-Haenke-Museum
  - Austausch von Werbungsmaterial
  - Redaktionsberatung für den Almanach Mandava/Mandau 2010.

  Auf dem Foto Teilnehmer des Treffens vor dem Kreuzgang der Kirche in
  Chřibská - Foto J. Zbihlej.

   

 • 18.6.2010 ve Varnsdorfu (v divadle) - jednání redakční rady sborníku Mandava/Mandau 2010 / 18.6.2010 in Varnsdorf (im Theater) Verhandlungsgespräch des Redaktionsrates zum Almanach Mandava/Mandau 2010.

   

 • 28.5.2010 ve Varnsdorfu (v divadle) - jednání redakční rady sborníku Mandava/Mandau 2010 / 28.5.2010 in Varnsdorf (im Theater) Verhandlungsgespräch des Redaktionsrates zum Almanach Mandava/Mandau 2010.

  Na fotografii: vlevo německá část redakce (S. Wollmann, manželé Winklerovi), vpravo česká část redakce (zleva M. Havlíček, J. Zbihlej)  Foto: links deutscher Teil der Redaktion (S. Wollmann, Ehepaar Winkler), rechts tschechischer Teil der Redaktion (von links M. Havlíček, J. Zbihlej)

   

 • 16.5. a 27.5.2010 ve Varnsdorfu (budova nového depozitáře muzea) - jednání české části redakční rady sborníku Mandava/Mandau 2010

   

 • 30.4.2010 ve Varnsdorfu (budova nového depozitáře muzea) - jednání redakční rady sborníku Mandava/Mandau 2010 / 30.4.2010 in Varnsdorf (Museum – neues Depositorium) Verhandlungsgespräch des Redaktionsrates zum Almanach Mandava/Mandau 2010.

   

 • 16.4.2010 v Neugersdorfu - Organizovali jsme účast českých zájemců na přednášce Andrease Gertha "Modré kameny", kterou pořádal místní muzejní spolek. Historicko-geologický výklad o horninách, které podle pověstí chrání zdejší region před katastrofami, se ukázal být natolik poučným, že byla na místě s autorem dojednán příspěvek do sborníku Mandava/Mandau 2010 a rovněž i přednáška se simultánním překladem ve Varnsdorfu (nejspíše na podzim tohoto roku).

   

 • 9.4.2010 v Schirgiswalde - jednání redakční rady sborníku Mandava/Mandau 2010 / 9.4.2010 in Schirgiswalde – Verhandlungsgespräch des Redaktionsrates zum Almanach Mandava/Mandau 2010
   

 • 12.3.2010 ve Šluknově, v prostorách zámku - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí:

  - prohlídka zámeckých expozic a výstav

  - vzájemná výměna informací z muzeí a badatelských spolků z Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkova, Großschönau, Eibau, Sohlandu, Waltersdorfu a Budyšína

  - výměna propagačních materiálů

  - dohoda o spolupráci na dvoujazyčném sborníku Mandava/Mandau 2010

  - fotoreportáž ze schůzky:

    http://www.foto.jirikov.info/zamek_sluknov_2010/index.html

  12.3.2010 in Šluknov, im Schloßareal – Treffen von Mitarbeitern und Museenfreunden aus dem Tschechisch-sächsischen Grenzgebiet:

  - Besichtigung des Schloßes, inklusiv Expositionen und Ausstellungen 

  - gegenseitiger Informationsaustausch von Museen und Forschungsvereinen aus Varnsdorf, Rumburk, Jiříkov, Großschönau, Eibau, Sohland, Waltersdorf und Bautzen.

  - Austausch von Werbungsmaterialien

  - Absprache über die Zusammenarbeit am zweisprachigen Almanach  Mandava/Mandau 2010

  - Fotoreportage vom Treffen:

    http://www.foto.jirikov.info/zamek_sluknov_2010/index.html

   

 • 9.3.2010 v muzeu ve Varnsdorfu - jednání redakční rady sborníku Mandava/Mandau 2010 - zahájení přípravy dvoujazyčného vlastivědného sborníku / 9.3.2010 im Museum in Varnsdorf – Verhandlungsgespräch des Redaktionsrates zum Almanach Mandava/Mandau 2010 – Vorbereitung des zweisprachigen heimatkundlichen Sammelwerkes.

   

 • Grantový příspěvek nám umožnil zakoupit pro potřeby spolku nový multifunkční přístroj - tiskárnu, kopírku a skener značky Brother. Pomůže nám jednak při technické přípravě vydání sborníku Mandava/Mandau, jednak při tvorbě propagačních tiskovin a pro běžnou administrativu. Der Förderungszuschuss hat uns ermöglicht für Vereinsbedürfnisse ein neues Multifunktionsgerät – Drucker, Kopierer und Scanner der Marke Brother zu beschaffen. Es hilft uns nicht nur bei der technischen Zubereitung der Publikation Mandava/Mandau, sondern auch für Herstellung von Werbungsdrucksachen und bei üblichen Administrationsarbeiten.

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 22.11.2013