KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)


 

Výstava na téma drobné sakrální památky
na Šluknovsku a v Horní Lužici
 

Ausstellung zum Thema Kleine Sakraldenkmäler
im Schluckenauer Gebiet und der Oberlausitz
 

 

Projekt KPMV finančně podpořený Fondem malých projektů

Euroregionu Nisa Ziel 3/Cíl 3

Das Projekt KPMV ist finanziell unterstützt durch den Kleinprojektfonds Euroregionu Neisse/Nisa Ziel 3/Cíl 3

 

Saským partnerem projektu je / Sächsischer Projektpartner ist der

Förderverein zur Entwicklung der Grenzregion „ Obere Mandau/ Spreequellen“ e. V. (Eibau)

 

Projekt probíhal od dubna 2012 do března 2013.

Das Projekt verlief von April 2012 bis März 2013.

 

 

 

 


 

Výše dotace z Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 je 5.055,80 €.

Die Höhe der Förderung aus dem Kleinprojektfonds Ziel 3/Cíl 3
beträgt 5.055,80 €.

 

Již dvanáctým rokem, od roku 2000 se setkávají zástupci muzeí, kulturních institucí a přátel regionální historie z česko-saského pohraničí. Přeshraniční pracovní skupina má cca stálých 20 zástupců různých institucí z obou stran hranice. Pravidelně se setkává střídavě v muzeích na české a německé straně. Hlavní náplní těchto jednání je předání informací o jednotlivých muzeích a připravovaných výstavách, dále pozvání na kulturní akce ve Šluknovském výběžku a německém příhraničí (německá část Euroregionu Nisa) a společná příprava a realizace dílčích projektů. Jedním z nich je vytvoření společné českoněmecké výstavy a vydání doprovodné brožury k této výstavě.

Schon zwölf Jahre führt, seit dem Jahr 2000 treffen sich Vertreter von Museen, Kulturinstitutionen und Freunde regionaler Geschichte im Tschechisch-sächsischen Grenzgebiet zusammen. Die grenzüberschreitende Arbeitsgruppe zählt heutzutage cca 20 Vertreter verschiedener Institutionen auf beiden Grenzseiten. Abwechselnd treffen sie sich regelmäßig in Museen auf tschechischer und deutscher Seite.
 Der Hauptinhalt dieser Verhandlungen sind die Informationen und Berichte über einzelne Museen mit ihre beabsichtigten Ausstellungen, Einladungen zu Kulturaktionen im Schluckenauer Zipfel und im Deutschen Grenzgebiet (Deutscher Teil der Euroregion Neisse) und gemeinsame Vorbereitung und Durchführung partikularer Projekte. Eines davon ist die Errichtung einer gemeinsamen tschechisch-deutschen Ausstellung und die Herausgabe einer Begleitbroschüre zu der Ausstellung.

 


   
Výstava
"Drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici"
Kompletní soubor 23 výstavních panelů (ve formátu PDF, 3,6 MB)

Ausstellung
"Kleine Sakraldenkmäler im Schluckenauer Gebiet und der Oberlausitz"
(PDF, 3,6 MB)
 


 

Uskutečněné aktivity v rámci projektu:

Im Rahmen des Projektes wurden folgende Aktivitäten verwirklicht:

 

 • 5. 12. 2013, Městská knihovna Varnsdorf - vernisáž výstavy na téma drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici
  5. 12. 2013, Bibliothek der Stadt Varnsdorf - Ausstellungsvernissage zum Thema Kleine Sakraldenkmäler im Schluckenauer Gebiet und der Oberlausitz
   
 • 5. 11. 2013, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně  - vernisáž výstavy na téma drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici
  5. 11. 2013, Ústí nad Labem – Die Jan-Evangelista-Purkyně-Universität, Philosophische Fakultät - Ausstellungsvernissage zum Thema Kleine Sakraldenkmäler im Schluckenauer Gebiet und der Oberlausitz
   
 • 24. 5. 2013, Loreta Rumburk – komentovaná prohlídka a přednáška autora výstavy Mgr. Josefa Rybánského
  24. 5. 2013, Die Loreto in Rumburk, komentierte Führung und Vortrag des Autors der Ausstellung Mgr. Josef Rybánský

-----

 • 26. 3. 2013, Loreta Rumburk – vernisáž výstavy na téma drobné sakrální památky na Šluknovsku a v Horní Lužici
  26. 3. 2013,
  Die Loreto in Rumburk – Ausstellungsvernissage zum Thema Kleine Sakraldenkmäler im Schluckenauer Gebiet und der Oberlausitz
   
 • 8. 3. 2013, Loreta Rumburk – společné setkání pracovní skupiny TUR Muzea, prohlídka rumburské lorety, diskuse k dalším společným aktivitám - společné posezení u kávy
  8. 3. 2013, Die Loreto in Rumburk – gemeinsames Treffen der Arbeitsgruppe TUR Museen, Besichtigung der Rumburger Loreto, Diskusion zu weiteren Aktivitäten – gemeinsame Besprechung beim Kaffee und Kuchen
   

 • 7. 12. 2012, Ebersbach-Neugersdorf – vánoční setkání pracovní skupiny TUR Muzea

  7. 12. 2012, Ebersbach-Neugersdorf – Weihnachtstreffen der Arbeitsgruppe TUR Museen

   

 • 24. 10. 2012, Horní Lužice - fotodokumentace drobných sakrálních památek v okolí města Kamenz (Bernbruch, Zschornau), návštěva muzea v Kamenzi

  24. 10. 2012, Oberlausitz – Fotodokumentation kleiner sakraler Denkmäler in der Umgebung von  Kamenz (Bernbruch, Zschornau), Besuch des Museums in Kamenz

   

 • 12. 10. 2012, Zittau (Žitava) – společné setkání pracovní skupiny TUR Muzea, výstava obrazů pana Henniga, diskuse k dalším společným aktivitám - Společné posezení u kávy

  12. 10. 2012, Zittau – gemeinsames Treffen der Arbeitsgruppe TUR Museen, Gemäldeausstellung des Malers Hennig, Diskusion zu weiteren  Aktivitäten – gemeinsame Besprechung beim Kaffee und Kuchen

   

 • 30. 9. 2012, , Oppach, Taubenheim – podzimní výlet pracovní skupiny TUR Muzea

  30. 9. 2012, Oppach, Taubenheim – Herbstwandeung der Arbeitsgruppe TUR Museen

   

 • 13. 9. 2012, Horní Lužice - fotodokumentace drobných sakrálních památek v okolí města Kamenz (Nucknitz, Dürrwicknitz, Piskowitz, Panschwitz – Kuckau a Gränze)

  13. 9. 2012, Oberlausitz – Fotodokumentation kleiner sakraler Denkmäler in der Umgebung von  Kamenz (Nucknitz, Dürrwicknitz, Piskowitz, Panschwitz – Kuckau und Gränze)

   

 • Ve středu 27. 6. 2012 jsme v rámci projektu Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice vyrazili již podruhé dokumentovat křížky, sochy a kaple do epicentra jejich výskytu. Navštívili jsme již deset obcí v okolí Budyšína a Kamenze. Při první cestě, kterou jsme uskutečnili 28. 5. 2012, jsme fotili v Crostwitz, Höflein, Prautitz, Räckelwitz a Siebitz. Při druhé cestě jsme navštívili významný klášter Marienstern, který stojí v městečku Panschwitz-Kuckau od roku 1248. Další zastávky následovaly v rychlém sledu za sebou -Jauer, Zerna, Rosenthal a Ralbitz. V Rosenthalu je kromě mnoha drobných památek zdokumentovali také významné hornolužické poutní místo se zázračným pramenem.

  Am Mittwoch den 27. 6. 2012 haben wir uns zum zweiten Mal auf den Weg gemacht, um im Rahmen des Projektes  Sakraler Kleindenkmäler im Schluckenauer Zipfel und der Oberlausitz Kreuze, Statuen und Kapellen im Zentrum ihres Vorhandenseins zu erfassen.  Wir haben schon zehn Gemeinden in der Umgebung von Bautzen und Kamenz besucht. Beim ersten Besuch am28. 5. 2012, fertigten wir Fotos in Crostwitz,Höflein, Prautitz, Räckelwitz undSiebitz an. Bei der zweiten Reise besuchten wir  das namhafte Kloster  Marienstern, das sich im Städtchen Panschwitz-Kuckau  seit dem Jahre 1248 befindet. Weitere Zwischenhalte folgten hintereinanderin Jauer, Zerna, Rosenthal und Ralbitz. In Rosenthal  haben wir außer kleiner sakraler Denkmäler auch die bedeutsame Oberlausitzer Wallfahrtsstätte mit der Wunderquelle erfasst. - Fotos   

   

 • 15.6.2012, Jiříkov - Filipov - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí

  Program: Prohlídka Bazilika Panny Marie a bývalého kláštera (dnes Domov důchodců Filipov) - Přednáška Filipa Stojaníka o filipovském zázraku - Informace o zajímavých akcích v jednotlivých muzeích v regionu v roce 2012 - Diskuse.

  Fotoreportáž ze schůzky:

  http://www.foto.jirikov.info/muzea_bazilika_2012/index.html

  15.6.2012, Jiříkov - Filipov - Treffen von Mitarbeitern und Museenfreunden aus dem Tschechisch-sächsischen Grenzgebiet

  Ablauf: Besichtigung der Basillika und des ehemaligen Klosters (heutzutage Altersheim Filipov) - Vortrag des Herrn Filip Stojanik über das Fillipsdorfer Wunder - Informationsaustausch über interessante Aktionen in einzelnen regionalen Museen Im Jahre 2012 - Diskusion.

  Fotoreportage vom Treffen:

  http://www.foto.jirikov.info/muzea_bazilika_2012/index.html

 • 28.5.2012, Horní Lužice - fotodokumentace drobných sakrálních památek

  28.5.2012, Oberlausitz - Fotodokumentation von kleinen Sakraldenkmälern

   

 • 27.5.2012, Šluknov - fotodokumentace drobných sakrálních památek

  27.5.2012, Šluknov - Fotodokumentation von kleinen Sakraldenkmälern

   

 • 8.5.2012, Sněžná - fotodokumentace drobných sakrálních památek

  8.5.2012, Sněžná - Fotodokumentation von kleinen Sakraldenkmälern

   

 • 28.4.2012, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a Tolštejn - fotodokumentace drobných sakrálních památek

  28.4.2012, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou und Tolštejn - Fotodokumentation von kleinen Sakraldenkmälern

   

 • 27.4.2012, Ebersbach, Muzeum kávy (Kaffeemuseum) - schůzka pracovníků a přátel muzeí česko-saského příhraničí

  Program: Přivítání ředitelem muzea - Prohlídka muzea včetně nových exponátů v podkroví a výstavy „Praní za dob našich babiček“ - Diskuse k dalším společným aktivitám - Společné posezení u kávy

  Fotoreportáž ze schůzky:

    http://www.foto.jirikov.info/muzeum_kavy_2012/index.html

  27.4.2012 Ebersbach, Kaffeemuseum - Treffen von Mitarbeitern und Museenfreunden aus dem Tschechisch-sächsischen Grenzgebiet

  Ablauf: Begrüßung durch den Leiter des Museums - Besichtigung des Museums einschließlich von Fundstücken auf dem Dachboden und einer Ausstellung „Waschen wie zu Omas Zeiten“ - Beratung weiterer gemeinsamer Aktivitäten - gemeinsames Kaffeetrinken

  Fotoreportage vom Treffen:

    http://www.foto.jirikov.info/muzeum_kavy_2012/index.html

   

 • 12.3.2012, Rumburk a Staré Křečany - fotodokumentace drobných sakrálních památek

  12.3.2012, Rumburk und Staré Křečany - Fotodokumentation von kleinen Sakraldenkmälern

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 23.12.2013