KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Aktuality

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

•  Sakrální památky  •  Podstávkové domy  •  Zvonička  •  Soutěže (FOTOROK aj.)
•  Zapomenuté příběhy  •  Opomíjené památky  •  Muzeum do ulic
•  Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit Museen CZ+DE (2010-11)
•  Výstava - drobné sakrální památky / Ausstellung - Kleine Sakraldenkmäler
•  Spolupráce českých a německých muzeí (2019-21) / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen (2019-21)
•  Vybavení pro spolkovou činnost

 

Drobné sakrální památky

 

   Jedním z předsevzetí, které si dal nově vznikající spolek v roce 1996 a které začlenil i do svých stanov, byla pomoc při záchraně kulturních a historických památek regionu. Mezi ně patří drobné sakrální památky - boží muka, křížky, které nám zanechaly předchozí generace coby bohatou galerii pod širým nebem, roztroušenou v ulicích města i v okolní krajině. Po desetiletích nezájmu o tyto drobné umělecké výtvory a s přispěním vandalismu se počátku 21. století dočkaly většinou ve velmi neutěšeném stavu. V té době se KPMV, především z osobní iniciativy tehdejšího starosty spolku Milana Šebka, ujal jejich dokumentace a záchranných prací.

   Souhrn o aktivitách k záchraně drobných památek zpracoval Milan Šebek ve statích psaných pro publikace Mandava 2006 (s. 119-125), Almanach ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město (2008, s. 80-84) a Mandava 2009. Jejich příslušné části zde - s drobnými redakčními úpravami - přebíráme.

Na snímku opravený Kříž Nejsv. Trojice v Bratislavské ul. / Foto M. Havlíček, květen 2008

  Následující souhrn aktivit umožní utvořit si ucelenou představu o dlouhodobosti, náročnosti, pracnosti a snad i troše záslužnosti této téměř nepostřehnutelné práce. Jednotlivé aktivity jsou řazeny časově, jak jsme je připravovali, prováděli a předávali všem, kdo si jejich přítomnosti v krajině všímají, aby u nich snad i postáli v tichém zamyšlení. Řazeny jsou ve stejném pořadí, jak je řadím do seznamu, který by měl sloužit ještě mnohým příštím generacím a v němž, věřím, bude se stejnou péčí i pokračováno.

 
1 -  Zvonička na Pěnkavčím vrchu ve Vrchlického ulici. Její oprava začala v září 1999 a předána do užívání obyvatelům této části města v říjnu 2000. V následujícím roce byla díky sponzorskému daru opět opatřena zvonem. Podrobnostem k záchraně této památky je věnován samostatný oddíl Zvonička.
 
2 – Lichtensteinské kameny (menší u cesty za hájovnou – Zajíčkovi, větší v prostoru „u lágru“). Jejich oprava byla umožněna zvýšením příspěvku MěÚ na činnost KPMV v roce 2001. Větší z kamenů byl ještě před usazením na původní místo v roce 2003 v lednu zničen a jeho neopravitelné trosky převezeny do muzea. Vzniklá škoda přesáhla 20 tisíc Kč. Menší v roce 2002 vrácen po opravě na původní místo.
 

3 – Kříž na Studánce vlevo u silnice na Rumburk. Byl opravován v letech 2001 – 02, opět KPMV za finančního přispění MěÚ, téhož roku i nově vysvěcen.

 
4 – Kříž v ulici Tovární v prostoru u garáží. Jeho opravu v letech 2001 – 02 mohl provést KPMV jen díky manželům Chaloupeckým, kteří ulomený kříž s litinovým korpusem Kristovým zachránili před odvozem do sběru. Vysvěcení kříže se uskutečnilo též v říjnu 2002.
 

5 – Kříž u mostu v ulici Petra Bezruče. K jeho poškození došlo pravděpodobně v jarních měsících roku 2001. Ještě téhož roku odvezen kříž do opravy do podniku ReTOS a pískovcový věnec do opravy k panu Liškovi. Na podzim příštího roku 2002 je oprava dokončena a kříž vysvěcen.

 

6 – Kříž na Studánce, přemístěný od cesty u domu čp.2 do prostoru u hlavní silnice. Po několika jednáních rozhodnuto KPMV o jeho přemístění. Demontáž započala sice v roce 2001, ale k jeho montáži na novém místě došlo až v roce 2003 a k vysvěcení v dubnu 2004. Celá jeho oprava byla financována ze získaného grantu z nadace OF, podaného KPMV.

 
7 – Kříž Nejsv. Trojice v Bratislavské ul. u čp. 2706 (Dvořákovi). Opraven KPMV ze získaného grantu Nadace VIA. Jeho oprava probíhala v roce 2004 a vysvěcení pak koncem roku 2005.
 
8 – Kříž v ulici Tajchmanově. Oprava tohoto kříže, který musel být z původního místa přemístěn na pozemek MěÚ, trvala od konce roku 2002 až do poloviny roku 2005. Financováno ze získaného grantu KPMV, ale s takovými obtížemi, že s jeho dokončením, kterého jsem se ujal, skončila definitivně má práce v Kruhu. Vysvěcení kříže bylo v říjnu 2005.
 

Nepřál jsem si však, aby práce na opravách památek byly přerušeny a narušeny soukromými spory. Proto jsem vyvolal jednání s vedením města, kde došlo k dohodě, že všechny další opravy budou financovány z rozpočtu města přímo, bez spoluúčasti KPMV, s tím, že opravy jsou prováděny členem KPMV. Nechtěl jsem, aby Kruh byl zcela vyřazen ze spolupráce. A tak byly do roku 2006 takto opraveny následující památky.

 
9 – Švédská mohyla. Z popudu KPMV a za jeho spolupráce byla zařazena vedením města do Místního programu obnovy venkova již v roce 2000. Teprve v roce 2004 byla dotace městu schválena a započato s pracemi, které jsem byl pověřen řídit. Došlo jak k úpravě příjezdové cesty a odstranění náletového porostu, tak k celé rekonstrukci niky pro obraz včetně zhotovení nového obrazu a ochranné mříže. Na vrcholku skalky byl vztyčen nový dubový kříž s plechovým korpusem Krista. Na prostranství byla umístěna velká informační tabule s popisem lokality.
 

10 – Hřbitov a informační tabule. V té době město obnovovalo ze stejné dotace hřbitov. Zde došlo k opravě hrobu rodiny Krawc, památníků I. a II. světové války a k rekonstrukci hrobu starokatolických biskupů, který byl doplněn o Nittelovu pamětní desku. Informační tabule byly obnoveny ještě na dalších sedmi místech, jejichž texty jsem též připravil stejným způsobem, jak uvedeno v bodu předchozím.

 
11 – Kříž na rohu ulic Petra Bezruče a Hradní. Opět se jednalo o opravu kříže, kde bylo nutno doplnit nejenom postavy na plechu (Krista, Pannu Marii a štítek), ale i část pískovcové hlavice. MěÚ Varnsdorf uvolnil na tuto opravu potřebnou finanční částku, takže se začalo  s pracemi v květnu 2005 a již začátkem října mohl být kříž znovu vysvěcen.
 

12 – Kříž na Žitavské ulici. S přípravami na opravu tohoto kříže bylo započato již v lednu 2005, neboť kříž je situován na pozemku francouzské firmy SP Metal, která původně žádala o přeložení kříže, neboť měla v úmyslu dům, u jehož zahrady kříž stojí, zbourat. Po změně názorů však dala k opravě souhlas a sama se sponzorsky na jeho opravě podílela. U kříže bylo nutno opravit nejprve podezdívku plotu, která bezprostředně navazuje na podstavec kříže, podezdívku kříže samotného a bylo nutno zhotovit nový kříž a objednat korpus a tabulku. Korpus kolorovat, upevnit na nově zhotovený kříž a vše znovu osadit do pískovcové hlavice kříže. Práce byly ukončeny v říjnu. K vysvěcení došlo spolu s dvěma dalšími opravenými kříži 16.6.2007.

 
13 – Kříž v Kollárově ulici u pana Pasovského. I tento kříž byl zařazen do rozpočtu města pro rok 2005. Všechny práce byly provedeny a řádně vyfakturovány, ale ke konečné montáži včetně dokončovacích prací došlo až v květnu 2006. Kříž musel být ošetřen řádnou smlouvou, neboť se nachází na soukromém pozemku. Přípravy na opravu trvaly téměř celý rok 2005, protože bylo třeba nejprve nalézt odlitek Krista, který byl majitelem převezen na opravu, k níž nikdy nedošlo. Po nalezení byl převezen do podniku ReTOS, kde byl opraven, potom panem Hejným kolorován. Část hlavice soklu, která byla uražena, byla nově zhotovena, osazena a kamenicky dokončena až v dubnu 2006. Kompletace kříže se tak posunula do května 2006. Jeho svěcení provedeno 16.6.2007.
 
14 – Kříž v ulici Husitské na parcele u Huráků. V roce 2005 byla zpracována žádost o grant na jeho opravu prostřednictvím KPMV, který jediný měl možnost grant získat. Přes splnění všech potřebných požadavků však grant přidělen nebyl. Proto byla oprava operativně zařazena MěÚ do letošního roku. Bylo nutno uzavřít s majitelem pozemku řádnou smlouvu, opravit podezdívku za křížem, vykácet a zbavit kořenů celý prostor, zhotovit nový vyrovnávací betonový základ a na něj usadit základ kříže včetně soklu a hlavice s křížem. Korpus byl demontován a odvezen na zlacení do odborné firmy. Práce byly dokončeny 10.7.2006; svěceno 16.6.2007.
 

15 – Kříž v uličce Pod Strání, koutu zvaném německým obyvatelstvem Schneckenzippel (správně ...zipfel - šnečí kout), mohl být opraven díky sponzorskému daru Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Některé přípravné práce k jeho opravě prováděli i žáci Gymnázia Varnsdorf  a kamenické práce a zlacení korpusu Krista restaurátor a kameník Aleš Liška. Vše stihli do svěcení 16.6.2007. Svým dílem přispěly i Technické služby města Varnsdorf, které zajistily úpravu terénu a vysekání trávy v nejbližším okolí.

 

16 – Kříž v ulici Pohraniční stráže. Dlouho byl ukryt před zraky kolemjdoucích, zarostlý v hustém křoví. Opět to bylo vedení varnsdorfských Technických služeb, které nechalo odstranit veškerou plevelnou zeleň a k překvapení bylo zjištěno, že oprava samotného kříže nebude tak náročná jako úprava plošiny, na níž je postaven; hlavně pak její opěrné zídky.  Ta byla opravena  ihned na jaře v roce 2007, po schválení městského rozpočtu, pracovníky stavební firmy Jiřího Štiky. V druhé etapě pak provedl Aleš Liška veškeré práce kamenické a Miroslav Hejný nátěry včetně polychromie korpusu i vlastní montáž. Vysvěcení je plánováno na letošní rok 2009, s dalšími opravenými kříži, o nichž budou následující řádky.

 

17 – Kříž v prostoru zvaném Hraniční Buk. V roce 2007 byl převezen do dílny Aleše Lišky s tím, že původní, dosti poškozený terakotový sokl bude nahrazen jeho pískovcovou kopií. Nemoc a její další následky ale panu Liškovi nedovolily zabývat se kamenickými pracemi a bylo nutno najít jiného dodavatele, neboť KPMV požádal o grant Nadaci OF a skutečně uspěl. Finanční částka však musela být vyčerpána do konce roku 2008. Po usilovném hledání se ujal práce krásnolipský kameník - restaurátor BcA. Miloš Kubišta. Takže došlo k přemístění všech dílů kříže do jeho dílny v Krásné Lípě. A také k novému rozhodnutí, že bude opraven a zachován původní terakotový sokl a osazen křížem, zhotoveným Alešem Liškou. Čas utíkal velmi rychle a mimořádných prací pro kameníka BcA. Kubištu mnoho, jak bude patrno z dalšího výčtu roku 2008. Poslední měsíce roku se kvapem blížily a hrozba ztráty peněz získaných grantem visela nad hlavami aktérů jak Damoklův meč. Štěstí prý přeje odvážným, takže se ho asi i kousek dostalo do Varnsdorfu, neboť s prvou sněhovou nadílkou, 16. prosince 2008, byl opravený sokl usazen na původní základ a doplněn Liškovým pěkně kovaným křížem s kompozicí Kristova těla. Zpráva o ukončení akce včetně dokumentace byla odeslána Nadaci OF ve stanoveném termínu. Dík patří i Ing. Sedláčkovi z rumburské pobočky Lesů ČR, který zajistil vyčistění celého prostoru lesa, kde se kříž nalézá, a Rozvojovému centru při SŠ služeb a cest. ruchu, jmenovitě Ing. Daně Vorlové a Ing. Václavu Černohousovi, kteří zpracovali pro KPMV úspěšný grant. Zbývá již jen vysvěcení kříže, k němuž dojde v letošním roce (2009) s ostatními čekajícími na svěcení.

 

18 – Kříž u kostelní zdi na Studánce. Město Varnsdorf na jeho opravu získalo finanční dotaci. Také jeho opravy se ujal BcA. Kubišta mimo svůj plán. Ve spolupráci s několika věřícími a odborné pomoci stavební firmy Jiřího Štiky byly provedeny terénní úpravy a vysekání náletové zeleně včetně kořenů. Při vyrovnávání základové desky byla pod soklem kříže nalezena vytesaná tato písmena: F M R  T H G. Dvě postavy na plechu zhotovil a celý kříž opatřil novým nátěrem Miroslav Hejný. Práce byly dokončeny a předány v listopadu 2008.

 

19 – Kříž na Studánce u silnice na Krásnou Lípu po pravé straně, těsně za plotem zahrady domu čp. 69. I tuto opravu převzal BcA. Kubišta a provedl ji, včetně osazení křížkem, zhotoveným v subdodávce pro Aleše Lišku, Aloisem Zbořilem z Dolního Podluží. Litinový zlacený korpus Krista a tabulky INRI dodal restaurátor Jindřich Kovařík z Kralovic u Plzně. Celé dílo bylo předáno v listopadu 2008.

 

20 – Kříž na konci ulice Závoznické. Komplikovanou opravu převzal opět Aleš Liška, neboť se jedná o zhotovení zcela nové hlavice sloupu, která byla pravděpodobně zničena při krádeži kovového kříže. Jelikož není známa hlavice původní, bude nová replikou hlavice křížku v předzahrádce římskokatolické fary u kostela sv. Petra a Pavla na varnsdorfském náměstí. Na dobových fotografiích lze nalézt téměř stejných křížů ve Varnsdorfu ještě několik. (Jeden z nich je v tomto seznamu pod číslem 5). Kovový kříž pro opravovaný sloupek vyrobil opět Alois Zbořil a bude opatřen zlaceným korpusem Krista a tabulkou INRI od stejného dodavatele jako v předešlém případě. Po jeho dokončení budou všechny poslední kříže vysvěceny ještě letošního roku (2009). Opravu bylo možno uskutečnit díky pochopení města a zastupitelstva.

 

Varnsdorf, květen 2006 (doplněno v listopadu 2007 a červnu 2009)

Milan Šebek

 
24. října 2009 proběhla slavnost vysvěcení posledních čtyř uvedených křížů. Její průběh dokumentuje malá fotoreportáž.
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 22.11.2013