KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby KPMV

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Zpět do Minerálklubu Ostatní výstavy v muzeu VDF
 

Loretánské podzemí

11.12.2007 – 11. 01. 2008

 

texty a nákres plánů: Ing. Přemysl BRZÁK

fotografie: Jakub JUDA a Aleš NOVÁK

dále spolupracovali: Miloš Flekna, Jiří Pazderník, Otakar Fabiánek, Klára Mágrová, Jaroslav Andrle a další

 

Úvod

Krypta sv. Vavřince Krypta sv. chýše Protiletecký kryt

Chodba pod ambitem

Sklepy pod klášterem Chodba ke školce Dešťová kanalizace
 

Úvod

   Jsme ZO ČSOP Netopýr ve Varnsdorfu, kromě jiných činností se zabýváme dokumentací podzemních prostor. (Původně z důvodu ochrany zimovišť netopýrů.) Koncem roku 2006 jsme byli zdejší ŘK farností požádáni o průzkum podzemí v areálu bývalého rumburského kláštera a přípravu malé výstavy "Loretánské podzemí". Z důvodu časového omezení jsme upřednostnili podzemí související přímo s loretou a ostatním objektům jsme se věnovali méně pozornosti. Provedený průzkum tak rozhodně nelze označit za uzavřený a zůstává mnoho otazníků a neodhalených tajemství.

   Navázali jsme na existující informační zdroje a speleologické průzkumy:

 • 1) STEINOVÁ, N. Rumburská loreta, čili marnost nad marnost a nic než...? Nadace Loreta, Rumburk 2000.

 • 2) LÍBAL, D. et al. Rumburk – kapucínský klášter, stavebně historický průzkum. Strojopis. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Praha 1972.

 • 3) LÍBAL, D. et al. Rumburk – loreta, stavebně historický průzkum. Strojopis. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Praha 1973.  

 • 4) VLČEK, P. et al. Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997.

 • 5) VESELÝ, M. Podzemí města Rumburku a hledání drahých kovů v Rumburku a Horním Jindřichově. In Děčínské vlastivědné zprávy, r. XIII, č. 4/2003, s.35-49.

 • 6) HILARIUS (?), F. Gründriss des Kanals der Ableitungsvöhnen an der Westfront des Klosters. 1894. SOA Litoměřice, ŘK Rumburk, kart. 8, sign. 78 – plán.

 • 7) VRŇÁK, L. Ústní informace o krytech civilní obrany. Ladislav Vrňák, Varnsdorf, informace ze dne 31. 1. 2007.

 • 8) PAZDERNÍK, J. Ústní informace o průzkumech v letech 2004 a 5. Jiří Pazderník, Rumburk, 2007.

 • 9) Internetové stránky ŘK farnosti Rumburk [online]. [cit. - 12. dubna. 2007] Dostupné zde na WWW.

 • 10) Gallerie der Kirchen Böhmens.

 • 11) Führer durch die Kirche, den Kreuzgang und die Loretokapelle der P. P. Kapuziner in Rumburg.

 • 12) BREUER, R. Ústní informace o poválečném stavu krytů. Rudolf Breuer, Rumburk, 2007.

   Podzemní prostory pod areálem kláštera pocházejí z různých období a sloužily různým účelům. Ponechme stranou pověsti že celé podzemí tvoří propojený systém a vedou odtud tajné chodby až na Dýmník či Strážný vrch. K budování každé podzemní prostory musely vést velmi praktické důvody a většinou nebylo proč je vzájemně propojovat. Budeme se soustředit na ověřené skutečnosti a na určité "spekulace", které se z nich nechají přímo vyvodit.  Podle účelu můžeme zdejší podzemí rozdělit na:

 • sklepy – sloužící k uskladnění (většinou potravin)

 • krypty – sloužící k pohřbívání

 • odvodňovací chodby odvádějící vodu z předchozích

 • protiletecké kryty budované za 2. světové války

   Všechny zdejší podzemní prostory jsou vytvořeny zahloubením z povrchu a překrytím (což není typ podzemí, kterým se obvykle zabýváme).

Historický rámec

 • kapucínský klášter (1683 – 1684) sklepy kláštera (dnes vinárna a kotelna Knihovny)

 • kostel sv. Vavřince (1683 – 1686) krypta kostela a zahradnický sklep

 • vysvěcení kostela - 1690

 • loreta (1704 – 1707) krypta lorety

 • vysvěcení lorety 1707

 • žádost o odvodnění (1735) stará odvodňovací chodba

 • ambity (kříž. chodba) 1743 – 1755

----------------------------------------------------------------------------------------

 • 1889 - problémy s vodou - dešťová kanalizace od kaple nejsv. trojice k rybníčku

 • 1894 - kanál z klášterní budovy do rybníčka                

 • 2. světová válka (1939 – 1945:

  • přestavba staré odvodňovací chodby na kryt

  • budování betonového krytu u rybníčka

 • 1952 - civilní obrana přebudování a modernizace krytu u rybníčka

 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 09.02.2008