KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby KPMV

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Valné hromady KPMV

 

   Nejméně jednou za rok je výbor KPMV povinen svolat valnou hromadu KPMV. 

   První schůzka iniciativní skupiny pro založení KPMV se konala 6. března 1996. (prezenční listina schůzky iniciativní skupiny)

   První, zakládající valná hromada se konala 27. března 1996. Na ní byly schváleny stanovy spolku a byl zvolen přípravný výbor (ve složení Josef Fiala, Antonín Ressel, Josef Rydval, Milan Šebek a Josef Zbihlej), pověřený podáním žádosti o registraci spolku. 15.4.1996 byl spolek na základě této žádosti zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR. 

   23.4.1996 se konala druhá valná hromada - schválila organizační řád a výši členských příspěvků a zvolila výbor spolku. Poté se ustálil podzimní termín pro konání valných hromad, navazující na vydání ročenky spolku. Hodnotí se období od července předchozího roku do června. Pravidelnými body programu jsou zprávy o činnosti jednotlivých klubů, zpráva starosty KPMV, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, zpráva o publikační činnosti, diskusní příspěvky, volba výboru spolku, stanovení výše členských příspěvků, návrh a schvalování usnesení. Příchozím členům jsou předávány nové publikace vydané spolkem (zpravidla k tomu datu vydávané vlastivědné sborníky).

 
   Kromě obvyklých záležitostí bylo na jednotlivých valných hromadách projednáno i následující:
 • 30.9.1997 - třetí valná hromada

  • Bylo uděleno čestné členství PhDr. Tomáši Edelovi a Ing. Vlastimilu Pažourkovi za vlastivědnou práci a propagaci našeho města.

 • 1.10.1998 - čtvrtá valná hromada

  • Byly schváleny úpravy stanov a organizačního řádu. Jejich text byl přizpůsoben praktickým potřebám (např. vznik a ukončení členství).

  • Bylo uděleno čestné členství Wolfgangu Henningovi, řediteli Deutsches Damast- und Frottiermuseum v Großschönau, Heineru Haschkeovi, vedoucímu muzea a turistického centra v Seifhennersdorfu, oběma za spolupráci s naším spolkem v rozvíjení česko-německých vztahů a vzájemného poznávání, dále Mgr. Milanu Rosenkrancovi, řediteli Okresního muzea v Děčíně, Ing. Vladimíru Bartoňovi, starostovi města Varnsdorf, oběma za podporu činnosti KPMV.

 • 28.9.1999 - pátá valná hromada

  • Stanovy byly doplněny o bod upravující nakládání s majetkem spolku v případě jeho zrušení (převod muzeu ve Varnsdorfu a použití pouze k muzejním účelům).

 • 3.10.2000 - šestá valná hromada

  • Bylo uděleno čestné členství profesorovi Hanuši Härtelovi za spolupráci s naším spolkem při osvětové práci o výtvarném umění.

 • 1.10.2002 - osmá valná hromada

  • Změnou stanov byla zrušena podmínka přítomnosti nadpolovičního počtu členů pro platnost usnesení. (Protože při tomto hlasování nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, byli nepřítomní členové obesláni výzvou k dodatečné podpoře tohoto usnesení vlastním podpisem a usnesení tak nabylo platnosti dodatečně.)

  • Jednání se zúčastnila spisovatelka Marie Šulcová, s níž po skončení oficiálního programu proběhla beseda.

 • 30.9.2003 - devátá valná hromada

  • Na místo odstupujícího starosty KPMV Milana Šebka byla zvolena nová starostka spolku Jaroslava Štěpánková.

  • Bylo uděleno čestné členství starostovi města Ing. Josefu Poláčkovi.

  • Proběhlo slavnostní předání modelu Fröhlichova domu Okresnímu muzeu Děčín - pobočce Varnsdorf do budoucí expozice muzea - tkalcovské jizby.

 • 27.10.2004 - desátá valná hromada

  • Vzrušená diskuse vedla k vyjasnění postojů mezi bývalým starostou M. Šebkem a současným výborem spolku; diskutována spolupráce výboru s vedením města a smysl další existence filmového klubu.

 • 25.10.2005 - jedenáctá valná hromada

  • Během slovní prezentace klubů byla promítána fotografická dokumentace z jejich činnosti, po skončení oficiálního programu byl promítnut dokument o činnosti klubu Fascikl.

  • Zdeněk Novotný předal Mgr. Zbihlejovi dar do muzejních sbírek - výrobky a.s. Velveta Varnsdorf.

 • 31.10.2006 - dvanáctá valná hromada

  • Během slovní prezentace klubů byla promítána fotografická dokumentace z jejich činnosti.

  • Host jednání Ing. Václav Černohous prezentoval činnost Rozvojového centra při ISŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf a informoval o možnosti spolupráce při získávání finančních prostředků na projekty.

 • 23.10.2007 - třináctá valná hromada

  • Po skončení oficiální části valné hromady byla promítána fotodokumentace z činnosti KPMV s komentářem účastníků jednotlivých prezentovaných akcí. 

  • S přibývajícím počtem členů spolku klesá jejich procentuální účast na valných hromadách - v posledních letech je to cca třetina členů. Malá je účast zejména nevarnsdorfských členů a těch, kteří studují mimo Varnsdorf.

 • 3.12.2008 - čtrnáctá valná hromada

  • Místo konání poprvé nikoli na Střelnici, ale v malém sále Městského divadla Varnsdorf. Pokročilé datum způsobeno zpožděným vydáním ročenky - sborníku Mandava 2008.

  • Účast: 63 lidí, tj. 34 % platících členů.

  • Zvolena nová hospodářka spolku Alena Fabiánková. Novou revizorkou účtu je Iva Minárová.

  • Promítání fotodokumentace s použitím nových přístrojů v majetku spolku (dataprojektor, notebook), předvedení nových webových stránek KPMV.

  • Milan Šebek oznámil dokončení oprav všech (opravitelných) křížků na území Varnsdorfu.

 • 12.11.2009 - patnáctá valná hromada

  • Místo konání tentokrát v sále Městské knihovny Varnsdorf - v jejím novém sídle na Otáhalově ulici.

  • Účast: 55 lidí, tj. 32 % platících členů.

  • Bylo rozhodnuto - poprvé za celou dobu existence spolku - o zvýšení členských příspěvků, a sice od r. 2011: 200 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní členové.

  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.

  • Účastníci obdrželi naši novou publikaci - vlastivědný sborník Mandava 2009, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2008/2009.

 • 7.12.2010 - šestnáctá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 33 lidí, tj. 20 % platících členů.

  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava-Mandau 2010, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2009/2010, a navíc jako překvapení dostali právě vytištěné propagační letáčky KPMV, vydané v české i německé jazykové mutaci.

  • Valná hromada udělila čestné členství v KPMV panu Martinu Loukovi, osobně přítomnému starostovi města Varnsdorf.

 • 10.11.2011 - sedmnáctá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 36 lidí, tj. 36 % platících členů.

  • Během programu promítání fotodokumentace ze současné činnosti spolku a dokumenty z doby založení spolku v roce 1996.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2011, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2010/2011.

  • Valná hromada zrušila dva kluby, které již nevykazovaly žádnou činnost: klub sběratelů a klub šachistů.

 • 7.11.2012 - osmnáctá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 31 lidí, tj. 28,2 % platících členů.

  • Během programu promítání fotodokumentace ze současné činnosti spolku a krátký film z letní hry klubu Fascikl.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2012, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2011/2012.

 • 6.11.2013 - devatenáctá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 37 lidí, tj. 33,0 % platících členů.

  • Během programu promítání fotodokumentace ze současné činnosti spolku.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2013, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2012/2013.

  • Novou členkou výboru se stala Jiřina Nováková za klub výtvarníků.

 • 12.11.2014 - dvacátá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 51 lidí, tj. 47,2 % platících členů.

  • Byl představen nový klub: Primo Victoria - klub historického šermu. Jeho vedoucí Karel Kopecký se stal novým členem výboru KPMV.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2014, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2013/2014.

  • Během programu promítání fotodokumentace a krátkého filmu ze současné činnosti spolku.

  • Fotogalerie zde

 • 18.11.2015 - dvacátá první valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 49 lidí, tj. 43,4 % platících členů.

  • Byly schváleny nové stanovy KPMV kvůli změnám v legislativě (nový občanský zákoník). Stanovy nabydou platnost až zapsáním do veřejného rejstříku.

  • Účastníci obdrželi dvoujazyčný vlastivědný sborník Mandava-Mandau 2015, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2014/2015.

  • Během programu promítání fotodokumentace ze současné činnosti spolku.

  • Fotogalerie zde

 • 9.11.2016 - dvacátá druhá valná hromada

  • Jednání se řídilo novými stanovami schválenými na předchozí valné hromadě. Novinkou byla volba pouze tříčlenného výboru KPMV (starosta, jednatel, hospodář). Složení poradního výboru, v němž jsou zástupci jednotlivých klubů, bere valná hromada na vědomí.

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.
  • Účast: 62 lidí, tj. 53,9 % ze 115 platících členů.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2016, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2015/2016.

  • Během programu promítání fotodokumentace ze současné činnosti spolku.

  • Fotogalerie zde

 • 8.11.2017 - dvacátá třetí valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Účast: 60 lidí, tj. 50,8 % ze 118 platících členů.

  • V jednací místnosti zároveň probíhala výstava výtvarných prací členů klubu přátel výtvarného umění.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2017, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2016/2017.
  • Během programu promítání fotodokumentace ze současné činnosti spolku.

  • Z diskuse: Mgr. J. Zbihlej - probíhá revize stavu drobných sakrálních památek ve Varnsdorfu; jednání mezi městem a Ústeckým krajem o převodu historické budovy muzea na kraj. / Mgr. F. Mágr - akce ke 200. výročí narození sochaře V. Pilze. / M. Flekna - upozornění na televizní cyklus Podzemní Čechy (ČT2). / Jiří Sucharda - připraveno vydání stolního kalendáře města Varnsdorf na rok 2018 ke 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město; záměr zřídit ve Varnsdorfu pamětní desku výrobce motocyklů A. H. Liebische.

  • Fotogalerie zde

 • 8.11.2018 - dvacátá čtvrtá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Protože účast nesplňovala podmínku nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 100 členů spolku, konala se dle platných stanov náhradní valná hromada s časem konání o 15 minut později.
  • Účast: 42 lidí, tj. 42 % ze 100 platících členů.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2018, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2017/2018.
  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.

  • Z diskuse: Mgr. J. Zbihlej - aktuální informace o převodu historické budovy muzea na Ústecký kraj a plánech na její budoucí rekonstrukci; plakátky KPMV nám firma Rengl již nebude zveřejňovat na výlepových plochách, hodí se nám proto jakákoliv pomoc při propagaci akcí. / F. Mágr upozornil na prezentaci akcí na webu a facebokovém profilu KPMV.

  • Fotogalerie zde 

 • 6.11.2019 - dvacátá pátá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Protože účast nesplňovala podmínku nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 102 členů spolku, konala se dle platných stanov náhradní valná hromada s časem konání o 15 minut později.
  • Účast: 43 lidí, tj. 42 % ze 102 platících členů.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2019, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2018/2019.
  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.

  • Kvůli pasivitě a nekonání akcí byla pozastavena činnost klubu FASCIKL.

  • Fotogalerie zde


   V roce 2020 se valná hromada nekonala kvůli epidemiologickým opatřením (pandemie viru covid-19).

 • 10.11.2021 - dvacátá šestá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Protože účast nesplňovala podmínku nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 102 členů spolku, konala se dle platných stanov náhradní valná hromada s časem konání o 15 minut později.
  • Účast: 30 lidí, tj. 29 % ze 102 platících členů.

  • Bilance činnosti za dva roky, protože v předchozím roce se valná hromada nekonala. Představen dvoujazyčný vlastivědný sborník z předchozího roku (Mandava/Mandau 2020) a obsah dosud nevytištěného sborníku Mandava 2021.
  • Schváleny tři změny ve znění stanov KPMV, mj. prodloužení volebního období výboru KPMV a poradního výboru KPMV z jednoho roku na pět let.

  • Schváleno zvýšení členských příspěvků na 300 Kč pro výdělečně činné členy a 150 Kč pro ostatní členy (z předchozích 200 Kč a 100 Kč).

  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.

  • Fotogalerie zde

 • 14.12.2022 - dvacátá sedmá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Protože účast nesplňovala podmínku nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 84 členů spolku, konala se dle platných stanov náhradní valná hromada s časem konání o 15 minut později.
  • Účast: 34 lidí, tj. 40,5 % z 84 platících členů.

  • Hlasováním jednomyslně potvrzen stávající tříčlenný výbor. Podle změny stanov schválené na předchozí valné hromadě má nyní pětiletý mandát.

  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.
  • Jednací místnost byla vyzdobena jednorázovou výstavou členů klubu výtvarníků. Kromě toho se přítomní mohli seznámit s prezentací našeho člena - vitrážisty Jiřího Tesaře, podílejícího se na rekonstrukci vitrážových oken vyhořelého Veletržního paláce v Praze.

  • Fotogalerie zde


  14.12.2023
  - dvacátá osmá valná hromada

  • Místo konání ve spolkové místnosti v budově Městské knihovny Varnsdorf na Otáhalově ulici.

  • Protože účast nesplňovala podmínku nadpoloviční většiny z aktuálního počtu 83 členů spolku, konala se dle platných stanov náhradní valná hromada s časem konání o 15 minut později.
  • Účast: 35 lidí, tj. 42,2 % z 83 platících členů.

  • Během programu promítání fotodokumentace z činnosti spolku.

  • Účastníci obdrželi vlastivědný sborník Mandava 2023, obsahující i ročenku KPMV za sezonu 2022/2023.

  • Výše členských příspěvků na období 07/2024 - 06/2025 byla určena na 300 Kč pro výdělečně činné členy a 150 Kč pro ostatní členy.

  • Fotogalerie zde

Usnesení valné hromady ze dne 14. prosince 2023:

 • Valná hromada rozhodla o výši členských příspěvků pro příští období 07/2024-06/2025:
  300,- Kč pro výdělečně činné členy,
  150,- Kč pro ostatní členy.

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 24.3.2024