KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Stanovy KPMV Organizační řád Výbor KPMV Registrace MV ČR
Naše činnost Aktuality z KPMV Valné hromady Členství v KPMV
 

Členství v KPMV

 

  Členství v KPMV je dobrovolné a členem našeho občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami, chce se aktivně účastnit činnosti některého z našich klubů a řádně platí svůj roční členský příspěvek.

   Počet členů se postupně vyšplhal ke dvěma stům (např. k 30.6.2009 registrováno 198 členů, z toho 183 platících a 15 čestných), poté se redukoval v důsledku zrušení dvou klubů a zvýšení členského příspěvku: k 30.6.2016 bylo registrováno 123 členů, z toho 115 platících a 8 čestných. Většina jich je varnsdorfských, ale nechybějí členové z okolních obcí v regionu či ze zahraničí.

   Přihlášku do KPMV si můžete stáhnout zde (PDF - 138 Kb [pro Adobe Reader verze 7.0 a vyšší]).

 

Stanovy KPMV - čl. III, Členství 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

4. Členství ve spolku je individuální nebo čestné.

5. O udělení čestného členství rozhoduje Výbor. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

6. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
c) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání spolku dle těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov;
d) zánikem spolku;
e) rozhodnutím Valné hromady o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu se zákonem.

7. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Stanovy KPMV - čl. IV, Práva a povinnosti člena

1. Každý člen spolku má právo:

- podílet se na činnosti spolku,
- být pravidelně informován o dění ve spolku,
- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku,
- obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
- volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

2. Každý člen spolku má povinnost:

- platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne valná hromada,
- chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku,
- dodržovat stanovy spolku,
- aktivně se podílet na činnosti spolku,
- pravidelně se informovat o dění ve spolku.

Stanovy KPMV - čl. V, Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Výbor.

2. Seznam členů je neveřejný. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

3. Seznam členů může být uveřejněn jako neúplný seznam členů ve formě jmenného výpisů členů bez jakýchkoliv dalších údajů.

 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 5.8.2016