KPMV - úvodní stránka

 
 
 

KPMV

Děje se...

Kluby KPMV

Projekty

Publikace

Různé

Kontakty

Muzeum Varnsdorf

Aktuality

Aktuální výstava Předchozí výstavy Publikace k zakoupení
 

Výstava

Projevy zbožnosti v lidovém prostředí 18. a 19. století

11. 12. 2007 –  30. 4. 2008

 

   V lidovém prostředí vznikla celá řada zvyků, jejichž předobrazem byla oficiální křesťanská kultura, ale také hluboké lidové tradice, které leckdy sahaly hluboko do pohanských dob. Toto zvláštní spojení stálo na velmi tenké hranici mezi křesťanskou vírou a kacířstvím. V minulosti si lidé vkládali do oficiálního náboženského systému staré pověry, rituály a magii plnící ochrannou a prosperitní funkci. Věřilo se v zázračnou moc hostií, svěcené vody, hromniček, relikvií a obětin. V Čechách jsou od 10. století doložené napodobeniny částí lidských těl, jejichž obětováním mělo dojít k uzdravení skutečných tělesných údů a orgánů.

   Ochrannou a zároveň také prosperitní funkci plnily například svěcené kočičky. Hospodáři z nich dělali křížky, které zastrkávali při jarních pochůzkách kolem pole. Tyto posvěcené haluze ho měly ochránit před zlými silami a zajistit bohatou úrodu. Známá je také funkce tzv. božích muk, které stály na hranici obydleného prostoru a byly jakýmsi mezníkem mezi osvojeným (bezpečným) a neosvojeným (nebezpečným) prostorem.

   Zřejmě v žádné vesnické domácnosti 18. a 19. století nechyběl takzvaný svatý kout, který byl situován v nejdůležitější části obytného prostoru, tedy tam kde se scházela celá rodina k odpočinku a jídlu. Přímo v koutu visela skříňka, ve které byly nejen nejdůležitější rodinné dokumenty (křestní listy, smlouvy atd.), ale také Bible, modlitební knihy a mnohdy také svaté obrázky. Na skříňce mohla stát vyřezávaná soška Panny Marie, okolo na zdech pak visely podmalby na skle, zarámované grafiky z poutních míst a později též barvotisky světců. Většina z toho byla nakupována během poutí a měla přinést do domu zdraví a dostatek. Na zdech nejčastěji visela vyobrazení světců, kteří byli jmennými patrony příslušníků domácnosti, za které se měli přimlouvat přímo u Boha.


Podmalby na skle

   Jádrem výroby podmaleb na skle v našem regionu bylo okolí Nového Boru, České Kamenice, Skalice a Chřibské. Nejstarší vrstva produkce pochází z období od poloviny do konce 18. století. V provedení těchto podmaleb se odráží principy barokní slohové malby. Můžeme na nich najít několik výrazných markantů:

 • Tlumený barevný kolorit, ve kterém převládá šedomodrá, bílá a zelená barva jako kontrast se používala rumělka a zlacená folie.

 • Výjevy jsou umístěné do barokně tvarovaných či oválných kartuší, které rámují centrální výjev, nebo jsou naznačeny jen výsečemi v koutech.

 • Objevuje se střídmý květinový dekor, který je pečlivě modelovaný – kulovité květy růže, hrotitá poupata, plátkové květy s centrálním mřížkovaným terčíkem.

   Výroba podmaleb byla anonymní činnost. Jménem známe jen několik málo tvůrců. Na přelomu 18. a 19. století působil v Novém Boru malíř Vincenz Janke, od kterého se dochovalo několik prací také v našich sbírkách. Janke byl dobrý malíř, pracoval s bohatou paletou barev s velkým množstvím polotónů. Typickým znakem jeho prací jsou pozadí v podobě oblohy s narůžovělými oblaky.

   Velmi oblíbené byly takzvané podmalby sklářského typu, kdy základem bylo broušené zrcadlové nebo sazově černé pozadí. Broušením byly vytvářeny bohaté kartuše, do kterých se malovala vyobrazení světců. Nejstarší podmalby tohoto typu jsou z druhé poloviny 18. století.

 
Svatá rodina (přelom 18. a 19. století)

V prvním plánu výjevu sedí dvojice žen, vlevo sv. Anna s knihou na klíně a vpravo Panna Marie, která v rukou drží Ježíška, ten své ruce vztahuje ke sv. Anně. Ve druhém plánu diagonálně za sedícími postavami žen stojí vlevo sv. Jáchym (manžel sv. Anny) a vpravo  sv. Josef (manžel Panny Marie). Nad celým výjevem se na střední ose vznáší holubice jako symbol Ducha svatého.

  Svatá rodina (přelom 18. a 19.století)
     
Sv. Veronika (konec 18. století)

Portrét ženy na černém pozadí zarámovaný v prolamované bílé kartuši s kouty zdobenými rostlinnými motivy. Veronika je oděná do modrého roucha a červeného pláště, okolo hlavy jí září svatozář se sedmi hvězdami. V rukou drží bílou roušku s podobiznou Ježíše, tzv. Veraikon.

  Svatá Veronika (konec 18.století)
     

Ukřižování (počátek 19. století)

V centru obrazu je vypodobněn ukřižovaný Ježíš Kristus, u paty kříže klečí Máří Magdalena. Pozadí je tvořené modrou oblohou se sluncem v mracích po levici a měsícem po pravici Ježíše. Dole pod samotným obrazem je německý nápis „Es ist vollbracht“ – Dokonáno jest.

  Ukřižování (počátek 19.století)

Kmotrovské listy

   Kmotrovské listy jsou zapečetěná krátká psaníčka s výzdobou na aversu vytvořenou různými malířskými a grafickými technikami. Novorozenec takové psaní dostal v den křtu od svého kmotra na památku této významné události. V knize Franze Aloyse Mussiky, Der Markt Schönlinde und dessen eingepfarrte Ortschaften, vydané v Praze roku 1820 na stranách 47 a 48 můžeme číst:

 • „Kdysi bylo v tomto kraji běžné, nechat novorozené dítě odnést porodní bábou z domu jeho narození do určeného hostince, kde již čekali pozvaní kmotrové, kteří mezitím vypili velké množství alkoholu, a takto posilněni, vyrazili na cestu do kostela, kde byl novorozenec pokřtěn.

 • V lidovém prostředí se tak děje dodnes. Ve vyšší společnosti tento zvyk  vyšel z módy již dávno.   

 • Velká odlehlost farních obcí a vzdálenosti, které museli překonat pozvaní kmotrové, mohla stát za původem tohoto zvyku. Zvolilo se místo, kde se v určený čas sešli a po dlouhé cestě si mohli odpočinout.

 • Kmotrovství je spojené s mnohými náklady, vedle všech dětí a služebných v domě se musí obdarovat také porodní bába. Dárek pro kmotřence byl obvykle zapečetěn do kmotrovského listu (Patenbrief), a tento, zavázán krásnou stuhou, byl předán  kmotřenci“.

   Nejstarší kmotrovské listy v naší sbírce jsou z 80. a 90. let 18. století. Pochází z Nového Boru a jsou zdobené malovanými vegetativními motivy a nápisem IHS. Dochovala se také celá řada listů z první poloviny 19. století zdobených kolorovaným tiskem (mědiryt, litografie), které pochází z různých míst Šluknovského výběžku a okolí: Krásná Lípa, Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Mikulášovice, Rožany, Horní Chřibská, Jiříkov a Kytlice. Nejčastěji se na nich objevuje motiv Křtu Ježíše Krista v Jordánu doplněný světci, kteří jsou chápáni jako patroni dětí: Panna Marie, sv. Máří Magdalena a Sv. Filomena.

 

Kmotrovský list (Nový Bor 1796)

Obálka je na čelní straně zdobená malbou. Ve středu je zobrazen trigram IHS s latinským křížem a srdcem v kruhovém orámování, okolo rostlinný dekor. Na zadní straně ručně psaný text.

  Kmotrovský list (Nový Bor 1796)

 

   

Kmotrovský list (Chřibská 1804)

Obálka je na čelní straně zdobená kolorovaným tiskem. Ústředním námětem je křest Ježíše v Jordánu. Záložky jsou rozdělené na osm trojúhelníků. Na vnějších jsou vyobrazeni čtyři evangelisté se svými atributy: Marek( lev), Matouš (anděl), Lukáš (býk) a Jan (orel). Na vnitřních: Panna Marie s Ježíškem a hořícím srdcem, sv. Filomena (kotva a palmová ratolest), světice s křížem (snad Máří Magdalena) a Bůh otec promlouvající směrem k Ježíši: „Das ist mein Gelibter Sohn“. Na zadní straně tištěný a ručně psaný text.

  Kmotrovský list (Chřibská 1804)
     

Kmotrovský list (osada Jedlová 1824)

V kruhově orámovaném vyobrazení je zachycen Křest Ježíše v Jordánu. Vyobrazení obíhá tištěný nápis. Kolorovaný tisk.

  Kmotrovský list (osada Jedlová 1824)

Plastika

   Lidová dřevěná plastika vycházela ze starých vzorů, často se tvůrci pro inspiraci obraceli ke gotické tradici, proto je také datovaní těchto plastik velmi obtížné. Plastiky mohly být součástí svatého koutu, ale také výklenkové kapličky nebo kostelního inventáře.

   V našem regionu má velmi bohatou tradici výroba betlémů, které tvořili jak profesionální řezbáři, tak poučení laici. Takové betlémy se stavěly před vánoci v domácím prostředí, ale také v interiérech kostelů. Připomínaly nejdůležitější událost církevního roku narození Ježíše Krista.

 
     
Ježíš na Hoře olivetské

V popředí spí tři apoštolé Jan, Jakub a Petr v pozadí se klečící Ježíš modlí a anděl ho posiluje před blížícím se utrpením.

  Ježíš na hoře olivetské
     
Ježíš padá pod křížem podruhé

Ježíš se zhroutil pod tíhou kříže a dva pochopové ho bijí kyjem a bičem

  Ježíš padá pod křížem podruhé
     
Ježíš umírá na kříži

Po stranách kříže stojí Panna Marie a sv. Jan. U paty kříže leží Adamova lebka. V pozadí se rýsuje Jeruzalém.

  Ježíš umírá na kříži

Devocionální předměty – grafika a figurky pod skleněnými kryty

   Jedná se o drobné předměty, které jsou věřícími uctívány jako upomínka. Mohly plnit prosperitní i ochrannou funkci. Mezi devocionálie patří relikvie, ampule se svěcenou vodou nebo olejem, pouzdra s prstí z posvátných míst, kříže, růžence, modlitební lístky a knížky, amulety, poutní medaile a poutnická znamení.

   Drobnou grafiku a figurky si lidé kupovali při návštěvě poutí. Někdy byly tyto předměty dávány do přímého kontaktu s posvátným originálem, který napodobovaly. Obrázek tím měl získat zázračnou moc originálu. Doma si je poutníci dávali do svatého kouta. Měly působit jako ochránci domu.

   V našem regionu i jeho okolí byla také celá řada poutních míst, kde se uctívaly zázračné obrazy, sošky, léčivé prameny atd. Mezi jedno z nejznámějších patřila například Česká Kamenice.

   V naší sbírce se nachází grafické listy, sošky a figurky z Bohosudova, České Kamenice, Hejnic, Jiřetína pod Jedlovou a Vambeřic, které pochází většinou z 19. století.

 
Panna Marie z Hejnic (kolorovaný tisk, počátek 19. století)

Vyobrazení zázračné sošky Madony z Hejnic, která se vznáší na obláčku nad zpodobněním poutního kostela. Po stranách jsou nápisy v oválných vavřínových kartuších.

 

Panna Marie z Hejnic (kolorovaný tisk, Počátek 19. století)

     
Panna Marie z Vambeřic (tisk: W. Hoffmann, Praha, kolorovaný tisk, 19. století)

V oválném vyobrazení nahoře se na oblacích obklopená anděly vznáší zázračná madona z Vambeřic. Pod ní je zobrazen poutní kostel, ve kterém je uložena. Vyobrazení rámuje jemné papírové krajkoví. Dole pod vyobrazením se nachází nápis: „Maria in Albendorf“.

  Panna Marie z Vambeřic (tisk: W. Hoffmann, Praha, kolorovaný tisk, 19. století)
     

Ukřižování (přelom 19. a 20. století)

Vosková figurka Ježíše Krista na dřevěném kříži. O kříž se opírají mučící nástroje. Vše je uzavřené skleněným krytem.

 

  Ukřižování (přelom 19. a 20. století)

Seznam použité literatury:

 • BALEKA, Jan, Výtvarné umění, výkladový slovník, Praha 2002

 • BELISOVÁ, Natalie, Skalní kaple a výklenky v Českém Švýcarsku, Děčín 2006 

 • BELISOVÁ, Natalie – PATZELT, Zdeněk – SOJKA, Václav, Lidové památky Českého Švýcarska, Krásná Lípa 2006   

 • BOHÁČ, Zdeněk, Poutní místa v Čechách, Praha 1995

 • BUGANOVÁ, Klaudia, Púťové predmety v zbierkovom fonde Východoslovenského múzea v Košiciach, in Muzeum 2006/4, Bratislava 2006 

 • Dějiny hmotné kultury II.1., Kolektiv autorů, Praha 1995 

 • DIBELKOVÁ, Irena, Poutní místa v Čechách, Praha 2004

 • KAFKA, Luboš, Malované na skle, lidové podmalby, Praha 2005

 • KUBIČKA, Roman – ZELINGER, Jiří, Výkladový slovník, malířství, grafika,          restaurátorství, Praha 2004

 • MUSSIK, Franze Aloyse, Der Markt Schönlinde und dessen eingepfarrte Ortschaften, Praze 1820

 • RULÍŠEK, Hynek, Postavy, atributy, symboly, Slovník křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou 2005

 • STAŇKOVÁ, Jitka, Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska, Praha 1987


celkovpohlednaexpozici_small.jpg celkovpohlednaexpozici2_small.jpg celkovpohlednaexpozici3_small.jpg celkovpohlednaexpozici4_small.jpg celkovypohlednaexpozici_small.jpg
celkovypohlednaexpozici2_small.jpg celkovypohlednaexpozici3_small.jpg celkovypohlednaexpozici4_small.jpg madonadruhpolovina18stolet_small.jpg kovcestacelekvyobrazen1a3_small.jpg
kovcestacelekvyobrazen7a9_small.jpg kovcesta7_small.jpg kovcesta8_small.jpg kovcesta9_small.jpg kovcestacelekvyobrazen10a12_small.jpg
kovcesta13_small.jpg kovcesta14_small.jpg kolorovantisky19stolet_small.jpg modlitebnknky_small.jpg modlitebnknkyii_small.jpg
vjevyzpaijovhocyklu_small.jpg vjevyzpaijovhocykluii_small.jpg piety_small.jpg krucifix_small.jpg pannamarie_small.jpg
svrodina_small.jpg svkateina_small.jpg svkateina2_small.jpg svjosef_small.jpg svanna_small.jpg
svanekaesk_small.jpg ukiovn_small.jpg xcxcx_small.jpg xcxcxcxcx_small.jpg xcxcxc_small.jpg
xcxcxcxc_small.jpg xcxcxcxc2_small.jpg

Výstavu sestavil: Josef Rybanský
 
 
 

© KPMV  <>  Poslední aktualizace: 05.11.2008